BG681 - Общи условия / Лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.BG681.BG

 

 

I. Предмет

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Българското дружество във Фрайбург BG681 (Bulgarische Gesellschaft e.V.), ЕИК VR700670 (наричано за краткост „Доставчик“) и Посетителите на уеб-сайта www.bg681.bg (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

II. Данни за титуляра на уебсайт

 

Чл. 2. (1) Информация относно BG681 - Българското дружество в град Фрайбург:
Наименование: Bulgarische Gesellschaft e.V.
ЕИК: VR700670
Седалище и адрес на управление: Treffpunkt Freiburg, Schwabentorring 2, 79098 Freiburg im Breisgau 
Данни за кореспонденция: Treffpunkt Freiburg, Schwabentorring 2, 79098 Freiburg im Breisgau
(2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg 
 

Чл. 3. Сайтът www.bg681.bg предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини и материали, възможност за публикуване на мнения и коментари, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.


III. Интелектуална собственост

 

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

IV. Защита на личните данни

 

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

 

V. Изменение на общите условия

 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

 

VI. Ограничаване на отговорността

 

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. Други разпоредби

 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
 

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2020 г.
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА BG681 - Bulgarische Gesellschaft 681 e.V. 

 

 

I. Политика за поверителност при ползване на сайта www.bg681.bg

 

Информация за събирането на лични  данни 

 

 • Лични данни са всички данни, които могат да бъдат лично свързани с Вас, например: име, адрес, имейл, телефон и др.
 • Когато се свържете с нас по електронна поща, данните, които ни предоставите (в това число имена, имейл адрес, телефон и пр.), ще бъдат съхранени от нас, за да отговорим на поставените от вас въпроси. Всички данни, генерирани в този контекст, ще бъдат изтрити веднага след като съхранението им вече не е наложително.
 • Ако искаме да използваме вашите данни за други цели, свързани с комуникационната ни политика, ще Ви информираме подробно за този процес.

 

Вашите права 

 

 • Имате следните права към нас по отношение на личните данни, които ви засягат:
  • Право на информация
  • Право на коригиране или заличаване
  • Право на ограничаване на обработването
  • Право на възражение срещу обработването
  • Право на преносимост на данните
 • Имате право също така да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните относно обработването на вашите лични данни.

 

Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

 

 • Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими за нас, за да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме неговата стабилност и сигурност (правно основание е чл. 6 сек. 1 стр. 1, п. з. GDPR)
  • IP Адрес
  • Дата и час на посещението (GMT)
  • Среден престой на сайта
  • Съдържание на заявката (конкретни страници)
  • Състояние на гриф/код на съответния HTTP
  • Количеството на прехвърлените данни във всеки уебсайт, от който идва заявката
  • Браузър, операционна система и интерфейс
  • Език и версия на софтуера на браузъра
 • Когато ползвате контактната форма за обратна връзка на нашия сайт, ние съхраняваме въведените от Вас данни съгласно GDPR разпоредбите.
  • Имена
  • Имейл адрес
  • Телефон (по желание)
 • Попълвайки вашите данни Вие се съгласявате да бъдете включени в мейл листата на дружеството и да получавате регулярна информация от него до момента, в който изрично не се отпишете от тази листа.

 

IІ. Политика за поверителност при присъединяване към Българското дружество БГ681

 

Заявка за членство 

 

 • Отговорното лице за обработка на личните данни при заявка за членство е Съветът на директорите на Българското дружество БГ681 - Bulgarische Gesellschaft 681 e.V., с адрес Treffpunkt Freiburg, Schwabentorring 2, 79098 Freiburg
 • Ако искате да бъдете член на нашето дружество, попълвате Заявка за членство със следните данни:
  • Обръщение, име, фамилия
  • Валиден имейл адрес
  • Валиден пощенски адрес
  • Телефонен номер
  • Банкова сметка
  • Пълномощно за теглене на пари чрез задължаване на сметка
  • Декларация за ползване на лични данни
 • Обработването на данните се извършва в съответствие с член 6, параграф 1 от разпоредбите за GDPR, единствено за целите на Вашата кандидатура за членство и за взаимно изпълнение на задълженията, свързани с членството Ви. Личните данни, събрани от нас чрез Заявка за членство, ще бъдат съхранявани до изтичане на законовото задължение за запазване (веднага след края на календарната година, през която членството е прекратено) и впоследствие се заличават, освен ако не сте пожелали обратното.

 

Външни доставчици на услуги

 

 • В някои случаи използваме външни доставчици на услуги за обработката на Вашите данни (например за ИТ поддръжка, онлайн хостинг). Те са внимателно подбрани и поръчани от нас, обвързани са от нашите инструкции и редовно се проверяват.

 

Разкриване на данни на трети лица

 

 • По правило вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети лица. Ако такова разкриване е необходимо, ще ви помолим за изрично съгласие.

 

Допълнителни права на засегнатите 

 

 • Право на информация (чл. 15 от ОРЗД)
 • Право на коригиране на неточни данни (чл. 16 ОТ ОРЗД)
 • Право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД)
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни (чл. 18 от ОРЗД)
 • Право на преносимост на данните (чл. 20 ОТ ОРЗД)
 • Право на жалба до надзорен орган по защита на данните (член 77 от ОРЗД)
 • Право на оттегляне на съгласието си след като бъде дадено (член 7, сек. 3 ОТ ОРЗД)

 

Освен това, всеки субект на данни има общо право на достъп, при условие че личните Ви данни се обработват в съответствие с член 6, параграф 1 от ОРЗД (вж. чл. 21 сек. 1 ОТ ОРЗД). В този случай възражението срещу обработката на данни трябва да бъде обосновано. 

 

Ако обработването на данни се основава на съгласие, Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с действие за в бъдеще. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието, до отмяната. 

 

Ако желаете да упражните правото си на отказ, е достатъчно електронно писмо до Управителния съвет.

 

 

 

 

Bulgarische Gesellschaft 681 e.V. 
Steuernummer: 06469/43149, 

Amtsgerichteintragung: 16/12/2012 


Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, 

IBAN: DE60 6805 0101 0013 2426 66, 

BIC: FRSPDE66XXX